REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Zasady składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Ceny
 9. Płatność i dostawa
 10. Własność intelektualna
 11. Odstąpienie od umowy
 12. Postanowienia końcowe
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   Sklep internetowy www.mommyplanner.pl zarządzany jest przez Magdalenę Zmarzlińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Kreatywna z siedzibą w Krakowie 30-198 , ul. Kazimierza Wierzyńskiego 55/5, numer NIP 9452084023, numer REGON 122913588, zwaną dalej Sprzedawcą.

 13. Adres do korespondencji:

   Grupa Kreatywna ul. Kazimierza Wierzyńskiego 55/5 30-198 Kraków

  Szybki kontakt

  Kontakt telefoniczny jest możliwy od 10.00 do 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) pod numerem telefonu: 570 777 041

  Kontakt e-mail: wiadomości należy kierować na adres kontakt@mommyplanner.pl

  1. Strona www.mommyplanner.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.mommyplanner.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.mommyplanner.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. Sklep www.mommyplanner.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

  5. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

  6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

    oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego.

  2. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.mommyplanner.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

  3. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA– Magdalena Zmarzlińska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Grupa Kreatywna , adres siedziby: ul. Kazimierza Wierzyńskiego 55/5 30-198 Kraków, adres do doręczeń: ul. Kazimierza Wierzyńskiego 55/5 30-198 Kraków, NIP: 9452084023, REGON: 122913588, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@mommyplanner.pl, tel. 570777041.

  4. KLIENT –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  5. KONSUMENT – Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6. SKLEP (SKLEP INTERNETOWY) – Serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę, służący Klientom do składania zamówień w tymże sklepie.

  7. DZIEŃ ROBOCZY – Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

  8. KONTO – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego

  9. TOWAR– produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów

  10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

  11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

  14. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.mommyplanner.pl umożliwiający utworzenie Konta.

  15. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.mommyplanner.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

  3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

    • korzystanie z Formularza Kontaktowego,

    • korzystanie z Newslettera,

  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

  4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

    • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

    • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

    • komputer z dostępem do Internetu,

    • dostęp do poczty elektronicznej,

    • przeglądarka internetowa,

    • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

    • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

    • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mommyplanner.pl

    • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

    • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
  2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka produktu;
  b) wybór rodzaju dostawy;
  c) wybór rodzaju płatności;
  d) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
  4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
  5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
  6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
  7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w
  terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
  8. Sklep mommyplanner.pl realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 16:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz.14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego

  7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mommyplanner.pl

   • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  2. Reklamacje z tytułu rękojmi

  • W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z Umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
  • Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

  a) określenie reklamowanego produktu,

  b) określenie stwierdzonych wad wraz ze zdjęciem,

  c) żądanie Konsumenta w związku ze złożoną reklamacją.

  • Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument ma prawo do:

  a.) obniżenia jego ceny

  b.) naprawy Towaru lub wymiany na wolny od wad

  c.) odstąpienia od Umowy

  • Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. II.1 Regulaminu lub drogą mailową na adres kontakt@mommyplanner.pl. Jeżeli Konsument żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.
  • Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

  8. CENY

  1. Cena sprzedaży to cena produktu wraz z wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy.

  2. Klient może być zwolniony z kosztów dostawy, jeżeli w opisie produktu znajduje się taka informacja, lub wartość zamówienia osiągnie określoną kwotę.

  3. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, jednakże dla Klienta ceną wiążącą jest cena podana w momencie zakupu.

  5. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.

   

  9. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

  1. Możliwe sposoby zapłaty:

  a.) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

  b.) przy odbiorze towaru – płatność gotówką (pobranie)

  c.) za pośrednictwem serwisu tpay – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową.

  2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT. Na każdy towar wystawiany jest rachunek uproszczony.

  3. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich na terenie Polski oraz poza jej granicami (wg cennika dostaw).

  4. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

  6. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

  7. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 4 Dni Roboczych.

  b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

  c) Jeśli przy składaniu zamówienia w sklepie widnieje informacja o późniejszej realizacji zamówienia, przesyłki będą dostarczane w późniejszym terminie, podanym na stronie sklepu www.mommyplanner.pl

  8. Koszty dostawy zamówień na terenie Polski:

  KURIER DHL (PRZEDPŁATA) – 14,90 zł

  PACZKOMATY INPOST (PRZEDPŁATA) – 12,50

  9. W przypadku zamówień na kwotę łącznie wyższą niż 299zł Sprzedawca ponosi koszty dostawy

  Procedura w przypadku uszkodzenia paczki przez przewoźnika

  7. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki przed odbiorem, a w szczególności stan opakowania wierzchniego. Uszkodzone opakowanie może oznaczać również uszkodzenie przesyłanych Towarów.

  8. Każda przesyłka kurierska jest ubezpieczona, ale tylko spisanie protokołu szkody w obecności kuriera daje podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec firmy kurierskiej.

  9. Jeżeli Towar został uszkodzony pomimo kompletnego opakowania, Klient może zgłosić ten fakt przewoźnikowi w ciągu tygodnia od przyjęcia przesyłki.

  10.Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki gdy:

  a) Posiada ona uszkodzenia mechaniczne (należy spisać protokół szkody w obecności kuriera i powiadomić Sprzedawcę)

  b) Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży (należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę)

   

  10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mommyplanner.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.mommyplanner.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mommyplanner.pl, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mommyplanner.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

  11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy lub drogą mailową na adres kontakt@mommyplanner.pl.

  3. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszysttkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
  4. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.
  5. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
  6. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
  7. Kolor produktu na zdjęciu może nieznacznie różnić się od rzeczywistego koloru.
  8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. 9. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.